Algemene voorwaarden V.O.F. Rauwkost-FILM

Opgemaakt op 3 maart 2020

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden                              

1.1 Door verlening van een opdracht aan Rauwkost Film verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Rauwkost Film en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rauwkost Film opgenomen wordt.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Rauwkost-Film en een opdrachtgever waarop Rauwkost-Film deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.4 Rauwkost Film is aangesloten bij het Commercieel Producenten Akkoord van FijnWeekend. De daarin genoemde voorwaarden zijn tevens van toepassing op de voorwaarden van Rauwkost Film. Zie: https://fijnweekend.film/commercial-akkoord/Artikel 2: Uitvoering opdracht door Rauwkost-Film

2.1 Rauwkost-Film zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is ondertekend en de opdrachtgever alle nodige bijkomende zaken, zoals aanleveren van huisstijl-elementen heeft verzorgd, zal Rauwkost-Film de opdracht gaan uitvoeren.

2.3 De uitvoering van de opdracht bestaat, indien het productionele formaat van de opdracht dat toelaat, uit 6 fases. Na elke fase vragen we van de opdrachtgever een schriftelijke fiattering. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever per fase wordt gefactureerd. Dit kan enkel geschieden in goed overleg.

                  Fase 1: concept

De opdrachtspecificaties worden helder op papier gezet. Rauwkost-Film levert een duidelijk plan aan bij de opdrachtgever waarin alle aspecten van de film zo duidelijk mogelijk zijn omschreven. Een grove offerte ten behoeve van dit concept wordt opgesteld.

                  Fase 2: pre-productie

Alle nodige stappen ter voorbereiding van het uitvoeren van het concept worden ondernomen en gedocumenteerd.

                  Fase 3: productie

Rauwkost-Film zal het concept naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren, dan wel op beeld vastleggen. Ook zal Rauwkost-Film de opdrachtgever op de hoogte stellen van hoe dit is verlopen.

                  Fase 4: montage

De beelden worden zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk gemonteerd.

                  Fase 5: post-productie

Het product wordt afgerond door de nodige beeld- en geluidsnabewerkingen door te voeren.

                  Fase 6: aflevering

Het definitieve product wordt afgeleverd volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden zoals overeengekomen in het werkcontract.

2.4 Indien een opdrachtgever na schriftelijke fiattering van een fase alsnog wijzigingen wil aanbrengen in het product, zullen er door Rauwkost-Film meerkosten in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal er eerst een schriftelijke prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten worden verstrekt aan de opdrachtgever. Na het aanvaarden van de prijsopgaaf door de opdrachtgever, zal Rauwkost-Film het meerwerk uitvoeren.

2.5 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zullen Rauwkost-Film en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Rauwkost-Film binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties. Zodra deze hier niet aan voldoen zal Rauwkost-Film deze zelf verzorgen en de opdrachtgever hiervoor factureren.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet tijdig of niet overeenkomstig aan de afspraken worden verstrekt, heeft Rauwkost-Collective het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

3.4 Zodra het productionele formaat van een opdracht een financieel voorschot of dergelijk start kapitaal vereist zal Rauwkost-Film de opdracht pas uitvoeren zodra deze zijn betaald overeenkomstig aan de factuur verbonden betalingscondities zoals schriftelijk overeengekomen.

 


Artikel 4: Annuleringen

4.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Rauwkost-Film deels, dan wel alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, huur van apparatuur, provisie e.d.) te vergoeden en indien Rauwkost-Film dat wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Rauwkost-Film in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Rauwkost-Film op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten.

4.2 Indien er sprake is van annulering binnen 48 uur dient de opdrachtgever 50% van de in redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden zoals deze in de calculatie van Rauwkost-Film zijn opgenomen. Indien er sprake is van annulering binnen 24 uur dient de opdrachtgever 100% van de in redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden zoals deze in de calculatie van Rauwkost-Film zijn opgenomen.

 


Artikel 5: Prijs, betaling, zekerheidstelling

5.1 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (21% B.T.W.)

5.2 Voor overwerk en weekendtarieven zijn wij aangesloten bij het commercieel producenten akkoord van FijnWeekend. Zie https://fijnweekend.film/commercial-akkoord/ 

5.3 Zodra Rauwkost-Film, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, noodgedwongen door toedoen van de opdrachtgever buiten kantooruren (na 20:00) of op nationaal erkende feestdagen moet werken wordt zowel het dagtarief als het uurtarief met 50% verhoogd.

5.4 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig aan de factuur verbonden betalingscondities zoals schriftelijk overeengekomen. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

5.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van een luxer product, zullen de kosten voor de opdrachtgever zijn.

5.6 In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Rauwkost-Film op de opdrachtgever direct opeisbaar.

5.7 Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Rauwkost-Film in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

 


Artikel 6: Auteursrechten                                                        

6.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Rauwkost-Film of diens licentiegevers.

6.2 Rauwkost-Film behoudt ten alle tijden het recht op naamsvermelding en aftiteling. Tevens is Rauwkost-Film gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Rauwkost-Film dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Rauwkost-Film en het jaar van de eerste openbaarmaking. Voor fotografie gelden andere regels in die zin dat het eindproduct, datgeen waar de klant voor betaald, is opgekocht en tevens niet voorzien hoeft te worden van een dergelijk watermerk of copyright symbool.

6.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rauwkost-Film en/of diens licentiegever de door Rauwkost-Film aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen. Fotografie mag verveelvoudigd worden indien de staat van het geleverde product niet wordt gewijzigd.

6.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rauwkost-Film de door Rauwkost-Film geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken. Als de opdrachtgever het geleverde eindproduct wil voorzien van eigen logo, watermerk, embleem of ontwerp is dat mogelijk indien de staat van het eindproduct gewaarborgd blijft.

6.5 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

6.6 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Rauwkost-Film door Rauwkost-Film aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatment, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

6.7 Het gebruik van auteursrechtelijke muziek is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. Rauwkost-Film is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. sociale media kanalen. Op het moment dat men een dergelijke productie openbaar wilt maken dient opdrachtgever rekening te houden met andere prijzen in verband met BUMA/STEMRA rechten. Voor kosten voor bijvoorbeeld bestaand repertoire toegevoegd aan uw film, welke voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, verwijzen wij u naar de BUMA/STEMRA website. Zodra de opdrachtgever hieraan verzuimt zijn alle bijkomstige (juridische) kosten en boetes voor rekening van de opdrachtgever.

 


Artikel 7: Klachten, in gebrekenstelling

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Rauwkost-Film. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rauwkost-Film in staat is adequaat te reageren.

7.2 Indien een klacht gegrond is, zal Rauwkost-Film de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 


Artikel 8: Aansprakelijkheid van Rauwkost-Film

8.1 Rauwkost-Film is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Rauwkost-Film zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

8.2 Iedere aansprakelijkheid van Rauwkost-Film voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Rauwkost-Film is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Rauwkost-Film gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

8.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Rauwkost-Film heeft gemeld.

 


Artikel 9: Veiligheid

9.1 Rauwkost-Film behoudt zich ten alle tijden het recht om het werk te staken zodra de situatie te gevaarlijk of bedreigend wordt ervaren voor zowel crew als apparatuur. (Bijvoorbeeld in geval van weersomstandigheden, baldadige gasten,  onveilige locaties, etc.) Rauwkost-Film is in geen geval aansprakelijk voor het missen van materiaal en behoudt ten alle tijden het recht om de gewerkte uren te factureren aan de opdrachtgever tenzij de opdrachtgever enige schade lijdt als rechtstreeks gevolg van Rauwkost-Film zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Rauwkost-Film zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 


Artikel 10: Onmacht

10.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Bij onmacht verklaart de opdrachtgever zich akkoord en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er worden geen schadevergoedingen uitbetaald. Onmacht is van toepassing bij iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te verwijten is aan Rauwkost-Film. Van onmacht is in elk geval sprake bij diefstal, onvoorzienbare en onoverkoombare technische problemen, hindering, liquidatie, oorlog, politieke onrust, natuurrampen, pandemieën, faillissement en dergelijke.

 

Artikel 11: Vrijwaring

11.1 Rauwkost-Film vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van het intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart Rauwkost-Film de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet Rauwkost-Film, maar de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten indien dat schriftelijk is overeengekomen.

11.2 De opdrachtgever vrijwaart Rauwkost-Film voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan Rauwkost-Film het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.2 Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en maken alsdan deel uit van deze overeenkomst indien beide partijen hebben ondertekend.

12.3 Op elke overeenkomst tussen Rauwkost-Film en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

13.1 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of, dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De versie op deze website is ten alle tijde de meest recente.

13.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rauwkost-Film en de opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of,  dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

General terms and conditions V.O.F. Rauwkost Film

Drawn up on 3rd of March 2020

Article 1: Applicability of the General Terms and Conditions

1.1 By granting an assignment to Rauwkost Film, the client declares that he is familiar with the general terms and conditions of Rauwkost Film and that he agrees with these terms and conditions.
1.2 Deviations from the general terms and conditions are only possible if they are explicitly laid down in an agreement between the client and Rauwkost. Film is recorded.
1.3
These conditions apply to every offer between Rauwkost-Film and a client to which Rauwkost-Film has declared these conditions applicable, insofar as these conditions have not been expressly deviated from by the parties in writing.
1.4 Rauwkost Film is affiliated with the Commercial Producers Agreement of FijnWeekend. The conditions stated therein also apply to the conditions of Rauwkost Film. See: https://fijnweekend.film/commercial- agreement/

 

 

Article 2: Execution of the order by Rauwkost-Film

2.1 Rauwkost-Film will carry out the assignment to the best of its ability and independently of the client’s employment.
2.2 After the quote or quotation has been signed and the client has taken care of all necessary additional matters, such as supplying house style elements, Rauwkost-Film will carry out the assignment.
2.3 The execution of the assignment consists, if the production format of the assignment allows it, of 6 phases. After each phase, we require written approval from the client. This may result in the client being invoiced per phase. This can only happen in consultation.

 

Phase 1: concept
The assignment specifications are clearly set down on paper. Rauwkost-Film delivers a clear plan to the client in which all aspects of the film are described as clearly as possible. A rough quote is drawn up for this concept.

 

Phase 2: pre-production
All necessary steps to prepare for implementing the concept are taken and documented.

 

Phase 3: production
Rauwkost-Film will carry out the concept to the best of its ability, or record it on film. Rauwkost-Film will also inform the client of how this has gone.

 

Phase 4: assembly
The images are edited to the best of the client’s ability independently and outside of employment.

 

Phase 5: post-production
The product is completed by doing the necessary image and sound editing.

 

Phase 6: delivery
The final product is delivered according to the agreed delivery terms as agreed in the work contract.

 

2.4 If a client wishes to make changes to the product after the written approval of a phase, Rauwkost will make changes to the product. Film additional costs will be charged. Before carrying out additional work, a written quotation regarding the additional costs will first be provided to the client. After the principal has accepted the quotation, Rauwkost-Film will carry out the additional work.

2.5 Completion shall take place before or on the agreed date. If any deadline is exceeded, Rauwkost-Film and the client will consult with each other as soon
as possible.

 

 

Article 3: Cooperation of the client
3.1 Full cooperation by the client in the execution of the order is necessary to achieve the desired end result within the set execution period. The client provides Rauwkost Film within the requested period all necessary information, documents, house style elements, photos and other items if agreed.
3.2
If it is agreed that the client shall provide facilities, such as equipment, materials or data, these shall meet the usual and necessary specifications for the execution of the work. If they do not meet these specifications, Rauwkost-Film will provide them and invoice the client.
3.3
If data or facilities necessary for the execution of the agreement are not provided on time or in accordance with the agreements, Rauwkost-Collective is entitled to suspend the execution of the agreement and to charge the resulting additional costs.
3.4
As soon as the production format of an order requires a financial advance or such start capital, Rauwkost-Film will only execute the order once it has been paid in accordance with the payment conditions attached to the invoice as agreed in writing.

 

 

Article 4: Cancellations

4.1 If the principal cancels all or part of the order, he is obliged to reimburse Rauwkost-Film, either in part or in full, for all costs reasonably incurred (costs of preparation, storage, rental of equipment, commission, etc.) in order to carry out this order and, if Rauwkost-Film so desires, to buy the materials and semi-finished products necessary to carry out this order at the prices quoted by Rauwkost-Film in its estimate; all this without prejudice to Rauwkost-Film’s right to claim  compensation for loss of profit, as well as the other costs resulting from the cancellation.
4.2
In the event of cancellation within 48 hours, the client must reimburse 50% of the reasonably incurred costs as included in Rauwkost-Film’s calculation. In the event of cancellation within 24 hours, the client must reimburse 100% of the reasonably incurred costs as included in Rauwkost-Film’s calculation.

 

 

Article 5: Price, payment, security
5.1 All amounts are excluding sales tax (21% V.A.T.)
5.2 For overtime and weekend rates, we are affiliated with the FijnWeekend commercial producers’ agreement. See https://fijnweekend.film/commercial-.
5.3 As soon as Rauwkost-Film, unless agreed otherwise in writing, is forced to work outside office hours (after 8 pm) or on national holidays, both the daily rate and the hourly rate will be increased by 50%
5.4 All invoices shall be paid by the client in accordance with the payment conditions attached to the invoice as agreed in writing. In the absence of specific conditions, the principal shall pay within 30 days of the invoice date. Each payment shall serve to settle the oldest outstanding invoice.
5.5 If the client fails to pay the amounts due within the agreed period, the client shall owe interest equal to the statutory interest plus 2%, without any notice of default being required. If the client remains in default after a proper notice of default, all resulting (extrajudicial) collection costs shall be borne by the client, the amount of which is set at 15% of the total amount due. If during production the client comes up with other more extensive orders for the manufacture of a more luxurious product, the costs will be for the client.
5.6 In case of liquidation, suspension of payment, bankruptcy,
administration order or seizure on the part of the client, Rauwkost-
Film’s claims against the client are immediately due and payable.
5.7
If the client fails to comply with the contract, all judicial and extrajudicial costs incurred by
Rauwkost-Film to obtain payment/compliance shall be borne by the client. The extrajudicial (collection) costs amount to 15% of the principal sum.

 

 

Article 6: Copyrights
6.1 The copyright on works, including designs for audiovisual works, belongs and remains with Rauwkost-Film or its licensors.
6.2 Rauwkost-Film retains the right to name and credits at all times. Rauwkost- Film is also entitled, if the occasion arises, to change the name of the film, mention of other creators of the design and/or audiovisual work. The client shall, if Rauwkost-Film deems it necessary, provide the work to be reproduced with the © symbol with the name of Rauwkost-Film and the year of the first publication. Other rules apply to photography in the sense that the end product, that for which the client pays, is purchased and does not have to be provided with such a watermark or copyright symbol.
6.3 The client is not permitted, without prior written consent from Rauwkost- Film and/or its licensor, to multiply the works, including designs and/or audiovisual works, delivered to the client by Rauwkost-Film, whether or not in a modified form. Photography may be reproduced if the condition of the delivered product is not changed.
6.4 The client is not permitted to edit the designs and/or audiovisual works supplied by Rauwkost-Film without Rauwkost-Film’s prior written consent. If the client wishes to add his own logo, watermark, emblem or design to the delivered end product, this is possible provided that the condition of the end product is guaranteed.
6.5 The price agreed between the parties shall also include the remuneration for the agreed use of the audiovisual work with regard to the area of distribution and the initial destination as laid down in the agreement. In the event of other use, reproduction, reuse or wider use of the audio-visual work, whether in modified form or not, the parties shall always conclude a further agreement regarding this remuneration.
6.6 The client will not, without Rauwkost-Film’s written consent, use proposals, treatment, designs or audiovisual works presented to the client by Rauwkost- Film, in whole or in part, in any way other than as agreed.
6.7 The use of copyrighted music is only permitted for domestic use. Rauwkost- Film is not responsible if the client nevertheless distributes such material via, for example, social media channels. If the client wishes to make such a production public, he/she must take into account that there are different prices for BUMA/STEMRA rights. For costs for existing repertoire added to your film, for example, which is used for commercial purposes, we refer you to the BUMA/STEMRA website. If the client fails to do so, all additional (legal) costs and penalties will be payable by the client.

 

 

Article 7: Complaints, declaration of default

7.1 Complaints about work carried out must be reported in writing to Rauwkost- Film by the client within 8 days of discovery, and at the latest within 14 days of completion of the work concerned. The notice of default must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that Rauwkost-Film is in a position to respond adequately.
7.2 If a complaint is justified, Rauwkost-Film will still do the work as agreed, unless this has meanwhile become unacceptable to the client. has become demonstrably useless. The latter must be made known by the client in writing.


Article 8: Liability of Rauwkost-Film

8.1 Rauwkost-Film is only liable for damage that the client suffers as a direct consequence of shortcomings or wrongful acts committed by Rauwkost-Film in the fulfilment of the order, which can be attributed to him intentionally or through gross negligence, or by persons employed by Rauwkost-Film in the execution of the agreement.
8.2 All liability of Rauwkost-Film for any other form of damage is excluded, including additional compensation in any form whatsoever, compensation for indirect or consequential damage or damage due to loss of profit. Under no circumstances is Rauwkost-Film liable for damage caused by delays, damage due to loss of data, damage due to the exceeding of delivery times as a result of changed circumstances, damage as a result of the client providing faulty cooperation, information or materials, or damage due to information or advice given by Rauwkost-Film, the content of which does not explicitly form part of the written agreement.
8.3 A condition for any right to compensation is always that the client must report the damage in writing to Rauwkost-Film as soon as reasonably possible after it occurs.

 

 

Article 9: Security
9.1
Rauwkost-Film reserves the right to stop work at any time as soon as the situation is deemed too dangerous or threatening for both crew and equipment. (For example in case of weather conditions, rowdy guests, unsafe locations, etc.). Rauwkost-Film is under no circumstances liable for missing material and reserves the right at all times to invoice the client for the hours worked, unless the client suffers any damage as a direct consequence of Rauwkost-Film’s deliberate or grossly culpable shortcomings or wrongful acts in the fulfilment of the order, or of persons whose services Rauwkost-Film uses for the execution of the contract.

 

 

Article 10: Force majeure
10.1 A failure in the fulfilment of any obligation cannot be attributed to either party if it is prevented from doing so as a result of a circumstance that cannot be attributed to its fault, nor is it for its account by virtue of the law, legal action or generally accepted views.
10.2 In case of impotence, the client declares his agreement and no legal action can be taken. No compensation will be paid. Force majeure applies to any shortcoming in the execution of the contract that cannot be blamed on Rauwkost-Film. Force majeure is in any case applicable in the event of theft, unforeseeable and unavoidable technical problems, hindrance, liquidation, war, political unrest, natural disasters, pandemics, bankruptcy and the like.

 

 

Article 11: Indemnification
11.1 Rauwkost-Film indemnifies the principal against claims by third parties for alleged infringements of their intellectual property rights. Regarding music copyrights, Rauwkost-Film only indemnifies the principal for recording the copyrighted works in the production, as stated in a contract with the principal. It can be agreed that not Rauwkost-Film, but the principal is responsible for the music rights if this has been agreed in writing.
11.2 The client indemnifies Rauwkost-Film against claims from third parties arising from the use of the production, expressly including claims from third parties in cases where the client has independently made a certain contribution to the production, for example by prescribing certain actions, objects, texts, etc., of which Rauwkost-Film is not aware.
Film cannot reasonably assess the damaging or infringing nature.

 

 

Article 12: Applicable law
12.1 Nullity of any provision of this Agreement shall not affect the validity of the remaining provisions.
12.2 Amendments to this agreement can only be made in writing and will form part of this agreement if signed by both parties.
12.3 Every agreement between Rauwkost-Film and the client is governed by Dutch law.

 

 

Article 13: Amendment, explanation and location of the conditions
13.1 In the event of an interpretation of the content and scope of these general terms and conditions, the Dutch text shall always prevail.
13.2 The most recently filed version or, alternatively, the version valid at the time the agreement was concluded shall always apply. The version on this website is at all times the most recent.
13.3 If one or more provisions of these general terms and conditions are null and void or declared null and void, the other provisions of these general terms and conditions shall remain fully applicable. Rauwkost-Film and the client will consult with each other to come up with new provisions to replace the null and void provisions or nullified provisions, whereby the purpose and purport of the original provision are taken into account as much as possible.